Kwaliteit

BIG Registratie

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register www.bigregister.nl

In de wet BIG wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende beroepen.

Ik heb een BIG-registratie als psychotherapeut (artikel 3) en als gezondheidszorgpsycholoog met als specialisatie Klinisch Psycholoog (KP-psycholoog; artikel 14). Deze registraties staan voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie.

Visitatie

In het november van 2013 heb ik met goed gevolg deelgenomen aan het vijfjaarlijks visitatietraject van de LVVP. Het visitatiekeurmerk is verleend.

Visitatie betekent letterlijk: bij collega’s op bezoek gaan. Het belangrijkste doelen van visitatie zijn: een verbeterproces op gang brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering verhogen en waar nodig deze aan scherpen. Visitatie laat zien wat de sterke en zwakke kanten van de praktijkvoering zijn. Voor LVVP leden is de vijfjaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de LVVP brochure ‘kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk’.

Visitatie certificaat Praktijk Schoutrop

Intervisie bijeenkomsten met collega psychotherapeuten

Tijdens intervisie worden diagnostiek, indicatiestelling, en behandeling van de cliënt geanonimiseerd besproken evenals het functioneren van de therapeut. De intervisiegroep toetst elkaar op kwaliteit, deskundigheid en effectiviteit van handelen. Het betreft een eis van verschillende registers van specifieke beroepsverenigingen.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders van de ‘geneeskundige GGZ’ verplicht om over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. Het model kwaliteitsstatuut wordt gedragen door de beroeps- en brancheverenigingen in de GGZ en is daarmee een veldnorm.

Mijn kwaliteitsstatuut is goedgekeurd.

Kwaliteitsstatuut praktijk Schoutrop