Psychodiagnostiek en advies

In het kader van de behandeling is het soms noodzakelijk om psychodiagnostisch of neuropsychologisch onderzoek te laten verrichten.
In de praktijk wordt op indicatie testonderzoek gedaan met als doel duidelijker inzicht te krijgen over de aard van de aangemelde problematiek / klachten en de onderliggende persoonlijkheidskenmerken. Een testonderzoek houdt meestal in, dat er vragenlijsten worden beantwoord die doorgaans thuis ingevuld kunnen worden.

1. Elke cliënt krijgt, tegelijk met de bevestigingsbrief voor de intake-afspraak, een uitgebreide biografische vragenlijst toegestuurd. Deze vragenlijst is erop gericht het intakegesprek doelmatiger te maken.

2. Bij aanvang van de behandeling krijgt u via de mail een aantal vragenlijsten toegestuurd. Deze vragenlijsten zult u tijdens de behandeling en bij beëindiging van de behandeling ook ontvangen. Deze vragenlijsten maken deel uit van de ROM meting. ROM staat voor “Routine Outcome Measuring”. Door het systematisch afnemen van deze lijst op meerdere momenten van de behandeling, worden de resultaten vastgelegd.

3. Indien de problematiek gecompliceerder van aard is, of wanneer de intake onvoldoende duidelijkheid geeft, kan er besloten worden om ook andere testen af te nemen. Verder kan er besloten worden om een uitgebreider psychologisch onderzoek te laten plaatsvinden. Indien de problematiek van relationele aard is, zal gebruik gemaakt worden van specifieke relationele vragenlijsten.

4. Bij indicatie kan ook een diagnostisch onderzoek plaatsvinden door afname van de SCID 1 en SCID 2.

De uitkomsten van de verschillende testen kan duidelijkheid geven over wat voor soort therapie het best bij u past of wat voor doelstelling er in de therapie nagestreefd kan worden.

Een psychodiagnostisch onderzoek kan op zichzelf al heel verhelderend werken. Sommige mensen kiezen ervoor om alleen een psychodiagnostisch onderzoek te doen, hetgeen uiteraard mogelijk is.


Advies

Op grond van de gegevens uit het psychologisch onderzoek kan advies gegeven worden bij de volgende onderwerpen:
·         Onzekerheid op het gebied van sollicitaties, werk, opleiding of relatievorming
·         Problemen op het werk in de omgang met collega’s of met de werkgever
·         Conflicten of problemen binnen de familie, met de buren of met vrienden en kennissen
·         De afweging om zelf psychische problemen op te lossen of deskundige hulp te vragen