Uw rechten en plichten

De Klinisch Psycholoog/psychotherapeut is verplicht bij de uitoefening van zijn beroep zich te houden aan bepaalde regels. Deze regels staan in de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Deze code is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Verder heeft de overheid de laatste jaren een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de klachtwet, waarin de rechten en de plichten van hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd.

 

Geheimhouding van uw gegevens

Alles wat u uw behandelaar vertelt, is vertrouwelijk. Hij of zij mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Uw therapeut hoeft niet aan u te vragen of hij of zij over u van gedachten mag wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat uw behandelaar iets met collega’s bespreekt, kunt u dat zeggen. U bent overigens niet verplicht alles te vertellen. Als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat niet te doen.

 

Uw dossier

Uw behandelaar is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. De behandelaar is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten.

 

 Als u klachten heeft

Als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden. 

Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met mij op te lossen, zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Vind u het moeilijk om dat in een contact te doen vul dan het klachtenformulier in.

Bemiddeling

Wanneer u een klacht heeft over uw therapie dan kunt u contact opnemen met een derde die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen.   

Een klacht indienen bij de Klachtencommissie

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de NVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de NVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van 1995 – getoetst aan de beroepscode van de NVP. 

 

Klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten
t.a.v. mr. M.J.J. de Ridder, ambtelijk secretaris
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

Een klacht indienen bij een  Regionaal Tuchtcolleges

U kunt een klacht over een geregistreerde psychotherapeut indienen bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Er kan worden geklaagd tot tien jaar nadat het handelen – of het nalaten daarvan – door de psychotherapeut zich heeft voorgedaan. Het adres van het Tuchtcollege is:

Centraal Medisch Tuchtcollege


Postbus 20302
2500 EH DEN HAAG
Telefoon: 070-3813700


Cliëntenorganisaties Stichting Pandora en Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg  kunnen u vertellen waar u het beste met uw klacht terecht kunt. De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg kunnen u begeleiden bij de klachtenprocedure. Bij het Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP) kunt u informeren waar bij u in de buurt een regionaal klachtenbureau gevestigd is:

Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP)
Postbus 9191, 3506 GC, Utrecht
Telefoon: 030 – 2661661